Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a SUNI-Plus KFT. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE: Név: Suni-Plus KFT/Meli Tours. Cím: 1064 Budapest, Izabella u.65 Telefon: +36 1 3328405 Mobil: +36 70 4546663 E-mail: melitours@t-online..hu Engedélyszám: R-1642/98/1999 Képviselő: Kisné Hegedüs Melitta

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Suni-Plus KFT. az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A Suni-Plus KFT. az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen: – regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység – szerződéskötés – utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése – panaszok, bejelentések, igények kezelése – igényérvényesítés – kapcsolattartás – jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kér a Suni-Plus KFT., amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

 

 

AZ ADATKEZELÉS MENETE: A látogatóknak a Suni-Plus KFT. által üzemeltetett www.melitours.hu weboldalak meglátogatásához nincs szüksége regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (nem, vezeték -és keresztnév, cím [irányítószám, település, utca, házszám], e-mail cím, fax szám, telefonszám, születési dátum)közlésével lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a Suni-Plus KFT. -nél rögzítésre, miután az Utas a foglalás közben megadta őket.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik és az adatok törléséig tart. Az Utassal kapcsolatos információk őrzése csak addig tart, amíg az a cél megvalósításához szükséges. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az Utas hozzájárulásával került sor, a Suni-Plus KFT. a felvett adatokat jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS: A Suni-Plus KFT. gondoskodik az Utas adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Suni-Plus KFT. gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS A Suni-Plus KFT. szolgáltatásait szerződött partnerei útján értékesíti. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az Utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a Suni-Plus KFT. harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges. Az utazási szerződés aláírásával az Utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A Suni-Plus KFT. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

A Suni-Plus KFT. a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

AZ UTAS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Suni-Plus KFT. Ezen kívül az Utas kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utas a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését az *protected email* e-mail címen terjesztheti elő.

PANASZ, JOGORVOSLAT: Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: uh.hi1660654498an@ta1660654498laglo1660654498zslef1660654498ygu1660654498

joydesignAdatvédelmi nyilatkozat