ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A SUNI-PLUS Kft. / Meli Tours Utazási Iroda (1064 Bp. Izabella u. 65. tel.:061-332-8405),Adószáma: 12249051-2-42,Engedély száma:R-1642/98/1999, által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 6.254§,az utazási szerződésekről szóló 281/2008 (XI.28.) Kormány-rendelet valamint az alábbi feltételekben foglaltak az irányadók. Az általános utazási feltételek az utas és az Utazási Iroda közötti szerződés részét képezik.

 1. Az utazás megrendelésével, ill. a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével létrejön az utas és az Utazási Iroda között az utazási szerződés. Ha az Utazási Iroda helyhiány vagy más ok miatt a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor válik hatályossá, ha az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszavonhatja és az Utazási Iroda a befizetett előleget visszafizeti.
 2. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az Utazási Iroda tájékoztatója (programfüzet, stb.) tartalmazza. A közzétett adatokban esetleg történt változásokról az Utazási Iroda az utast tájékoztatni köteles. A fakultatív programok árát a részvételi díj nem tartalmazza, ezeket külön közli az Utazási Iroda. Ha a jelentkezés(foglalás) után az ügyfél az utazás időpontjára, céljára, a szállásra és a szállítás módjára nézve változtatást kér, az Utazási Iroda jogosult ezért újabb kezelési költséget felszámítani. Mindenfajta változtatás újbóli jelentkezésnek minősül és arra a visszalépés szabályai érvényesek.
 3. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, ill. szervezési költségét és az Áfa-t foglalja magában. Bel-vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal a részvételi díjat felemelheti. Az áremelkedésről az utast értesítik. Ha a részvételi díj emelése a 10%-ot meghaladja és az utazással kapcsolatban jelentős változás következik be, akkor az értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az utas díjmentesen elállhat a szerződéstől. Az elállást írásban kell megtennie.
 4. Az utazásra történő jelentkezéskor a részvételi díj 40%-a fizetendő előlegként, majd a fennmaradó összeget az utazás előtt 30 nappal kell befizetni. Ugyanakkor esedékes a jelentkezéskor megrendelt kapcsolódó szolgáltatások díjának kiegyenlítése is (baleset-biztosítás stb.). Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a hátralévő összeg kifizetése tárgyában külön értesítést nem küldünk. Amennyiben ezen feltételt az utas nem teljesíti, akkor a határidő lejárta után az Utazási Iroda a szerződést az utast terhelő költségtérítési kötelezettséggel felbontottnak tekinti akkor is, ha a foglalást már visszaigazolta. Amennyiben a jelentkezés az utazást megelőző 30. napon belül történik, a fenti díjak teljes összege a jelentkezéskor fizetendő be.
 5. Az utazáshoz szükséges útlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Az utas feladata a vízumok beszerzése is, melyekről azonban – külön költség felszámítása mellett – az Utazási Iroda gondoskodhat.
 6. Az utas köteles az utazásra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat (útlevél-, vám-, és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Ezek elmulasztásából eredő károk és többletköltségek az utast terhelik. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdésétől követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forint ellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő költségeket (közlekedés, idegenvezető stb.) és az Utazási Iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.
 7. Utazási Iroda nem köteles az utazási részvételi díj leszállítására, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Az Utazási Iroda a szálloda/apartman változtatás – legalább azonos kategóriájú elhelyezéssel- valamint a naponkénti programok átcsoportosításának jogát fenntartja.
 8. Az Utazási Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtti 15. napig a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől elállhat. Rendkívüli esetekben az Utazási Iroda mentesül az utazási szerződés teljesítésétől, amennyiben az utazást vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az iroda a felelősséget nem tudja vállalni és az ez okból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.

 

 

 

 

Amennyiben az utas eláll a szerződéstől, ill. hatósági elutasítás (útlevél, vízum, stb.)

miatt nem vehet részt az utazáson, a részvételi díj alapján kötbér költségtérítésre kötelezett az utazás megkezdése előtt 35. napig történő lemondás esetén 5.000.-ft /foglalás kezelési költséget számít fel az iroda,

35-15 nap között   a teljes részvételi díj  50%-a,

14-07 nap között   a teljes részvételi díj  80%-a,

7 napon belül vagy lemondás nélkül    100% – a teljes részvételi díj szerint.

Egyes megrendeléseknél a lemondási feltételek eltérőek lehetnek, melyről a megrendeléskor tájékoztatót adunk! A teljes részvételi díjhoz hozzászámítandók a fakultatív szolg.  (pl.: utazás).

 1. Ha az Utas hatósági orvos vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó, a jelentkezést követően fellépő betegsége miatt nem vehet részt az utazáson, vagy közeli hozzátartozója (házastárs, testvér, egyenes ági rokon, élettárs) halála miatt le kell mondania az utazást, a fenti költségeket a Biztosító – az általa közreadásra kerülő feltételekkel – magára vállalja, ha az Utas a jelentkezéskor megkötötte a sztornó biztosítást és akadályoztatását szabályszerűen bejelentette.
 2. Utazáskor Baleset-, Betegség-, és Poggyászbiztosítás köthető. Ha az Utas az utazás során megbetegszik, a felmerült és igazolt költségeket a Biztosító az utasbiztosítás keretében és feltételei szerint téríti meg.
 3. Az Utazási Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda, stb.) útján teljesíti. Ha az utazás nem a szerződés alapján teljesül, az Utazási Iroda köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani és a szerződésszegéssel okozott, igazolt kárt megtéríteni. Mentesül kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy jár el, ahogyan azaz adott helyzetben elvárható.
 4. A szerződést kötő Utas maga helyébe másik személyt/személyeket nevezhet ki a szolgáltatások igénybevételére, amennyiben erről az Utazási Irodát időben értesíti, hogy az a szükséges módosításokat megtehesse. A csere lehetőségének fennállásának esetében a visszalépő Utast terheli a foglalási díj, valamint a csere miatt felmerülő egyéb költségek (posta, vízum stb.).
 5. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 6. Az utazás során felmerült problémát az Utasnak az Utazási Iroda képviselőjével vagy partner irodájával a helyszínen kell közölni. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utasnak a kifogásait az utazás befejezését követő 8. napon belül az Utazási Iroda tudomására kell hozni, és a bejelentéshez csatolni a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérővel vagy a szolgáltató (partneriroda) által felvett és igazolt dokumentumokat, jegyzőkönyveket. A közlés késedelméből eredő kár az Utast terheli.
 7. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazási Iroda, vagy közreműködője átvette.
 8. A fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi(IV. törvény (fogytv) 17A& értelmében az utazásszervező tájékoztatja az utast, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye. A fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyek rendezését az utazásszervező megkísérelte, de az nem járt eredménnyel. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a          Pesti Központi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

NYILATKOZAT

Alulírott, jelen szerződés aláírásával, az ÁFA tv206&(1)bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy

– a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben azaz utasként (magánszemély) veszem igénybe

– a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként)

veszem igénybe (cégnévre való számlázás, az utastól térítés nincs)

-a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára azaz nem utasként veszem igénybe (cégnévre való számlázás, a cég térítést kér az utastól, a teljes szolgáltatás +27% Áfa terheli.

 

Az utazást igénybevevő adózó mulasztási birsággal sújtható, ha valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozatot elmulasztja. A Ptk.6.78(az általános szerződés feltétel szerződéses tartalommá válása(1) bekezdése jelentőségének ismeretében aláírásommal igazolom, hogy az utazási iroda szerződési feltételeit a szerződés megkötése előtt megismertem, annak tartalmát az utazásszervezővel egyedileg megtárgyaltam, az abban foglaltakat elfogadom.

 

A közvetített utak esetében mindenkor az adott utazásszervező Általános Utazási Szerződési Feltétele az irányadó, és utas aláírásával tekintjük elfogadottnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joydesignÁSZF